Regulamin sklepu ANILON („Regulamin”)
obowiązujący od dnia 20 stycznia 2015 roku


Regulamin sklepu internetowego ANILON - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ilona Koziarska, który znajduje się na stronie www.anilon.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego ANILON, a także z użyciem telefonu, poczty elektronicznej e-mail oraz faksu.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego ANILON (zwanego dalej: SKLEPEM) jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień. Klient składający zamówienia na towar drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub faksu, przed zawarciem umowy otrzymuje informacje na temat wiążącego Regulaminu, a także jest uprzedzany o konieczności zapoznania się z jego treścią oraz zaakceptowania jego postanowień. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.2. Sprzedaż za pośrednictwem SKLEPU internetowego ANILON, oraz z użyciem telefonu, poczty elektronicznej e-mail lub faksu jest prowadzona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ilona Koziarska mające swoją siedzibę w Sławoszowicach, 56-300 Milicz, przy ul. Słonecznej 5, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 916-137-05-05, REGON: 021642274, dnia 01-08-2011 roku.

1.3. SKLEP działający pod adresem www.anilon.pl służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie ANILON, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.4. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w SKLEPIE uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.5. Oferta SKLEPU obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6. Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych teleadresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.

1.7. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2. Regulaminu.

1.8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w pkt 1.7. powyżej, ANILON poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

1.9. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.anilon.pl (zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody SKLEPU. W szczególności Klient nie jest uprawniony do: (a) kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału, (c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału, (d) publicznego prezentowania Materiału, (e) wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.


2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Zamówienia w SKLEPIE można składać za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU (zarejestrowania się Klienta na stronie SKLEPU nie jest do tego wymagane), z użyciem telefonu, drogą poczty elektronicznej e-mail oraz faksem. W przypadku dokonania rejestracji w SKLEPIE, Klient ma prawo do wyrejestrowania się ze SKLEPU w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy wysłać wiadomość o chęci dezaktywowania swojego konta na adres e-mail: biuro@anilon.com.pl, bądź przekazać taką dyspozycję telefonicznie, na nr: 71 38 40 899

2.2. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu przez ANILON za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie lub faksem.

2.3. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a ANILON dochodzi z chwilą:

− potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ANILON – w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU;

− przesłania przez Klienta na adres poczty e-mail SKLEPU oświadczenia o zgodzie na zawarcie umowy według potwierdzonego przez ANILON zamówienia – w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną e-mail lub faksem.

2.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

2.5. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze SKLEPEM są:

E-mail: biuro@anilon.com.pl

Telefony: 71 38 40 899, +48 506 726 099

Fax: 71 38 40 899

Adres korespondencyjny: ANILON, ul. Słoneczna 5, Sławoszowice, 56-300 Milicz


3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Realizacją zamówień zajmuje się Dział Sprzedaży ANILON, zlokalizowany w Sławoszowicach, przy ul. Słonecznej 5, 56-300 Milicz.

3.2. Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje po kolejnych zmianach statusu zamówienia. Kolejne etapy zamówienia:

- oczekiwanie na płatność (jeśli Klient wybrał przedpłatę na konto)
- potwierdzenie płatności (jeśli Klient wybrał przedpłatę na konto)

- zamówienie w realizacji

- towar wysłany (wystawienie dokumentu sprzedaży)
- towar dostarczony

3.3. Zamówione towary ANILON dostarcza do Klienta za pośrednictwem kuriera FedEx.

3.4. Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez ANILON, wówczas ANILON zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.

3.5. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ANILON.

3.6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez ANILON. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Działem Sprzedaży ANILON oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Od chwili wysłania towaru przez ANILON, Klient nie może anulować zamówienia.


4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie Klienta zostanie przyjęte do realizacji przez ANILON niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast potwierdzenia przyjęcia do realizacji, ANILON niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.

4.2. Czas realizacji zamówienia, tj. uszycia odzieży i przygotowania jej do wysyłki, wynosi standardowo do 5 dni roboczych, licząc od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji przez ANILON. W przypadku większego zamówienia, może on się wydłużyć. Wtedy o proponowanym terminie realizacji Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową lub telefonicznie. W sytuacji realizacji zamówienia niestandardowego (niestandardowe wymiary, kolory, przeróbki a także hafty na odzieży) termin realizacji wydłuża się do 14-stu dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie.

4.3. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.

4.4. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta, ANILON zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od ANILON.

4.5. ANILON zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta.


5. FORMY ZAPŁATY

5.1. ANILON akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:

a) Za pobraniem w przypadku przesyłek krajowych - płatności za zamówiony towar Klient dokonuje przy odbiorze przesyłki z towarem. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony przez ANILON w dniu wysyłki i dołączony do przesyłki.

b) Przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru, i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym ANILON, towar jest wysyłany przez ANILON. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,

c) Zapłata osobista i odbiór osobisty towaru - w siedzibie ANILON w Sławoszowicach, przy ul. Słonecznej 5, 56-300 Milicz, w godzinach pracy ANILON, wskazanych na stronie SKLEPU.


6. KOSZTY DOSTAWY

6.1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zależą od kraju docelowego przesyłki oraz jej wielkości i wagi.

6.2. Zamówienia na kwotę powyżej 300 zł brutto wysyłane są na koszt ANILON. Zamówienie wysyłane na koszt ANILON obowiązuje wyłącznie przy wysyłce na terenie Polski.


7. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

7.1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci paragonu z kasy rejestrującej lub faktury VAT.

7.2. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione na dokumencie sprzedaży.

7.3. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, ANILON zobowiązany jest w ciągu 7 dni do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty.

7.4. ANILON nie wystawia duplikatów paragonów z kasy rejestrującej.

7.5. W momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest on zobowiązany sprawdzić, czy paragon lub faktura VAT zostały dołączone do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Działem Sprzedaży ANILON.

7.6. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić żądanie jej otrzymania w terminie do 7 dni od daty zakupu. Jeżeli Klient otrzymał wcześniej paragon z kasy rejestrującej, jest on zobowiązany go przesłać pocztą, kurierem lub firmą spedycyjną do ANILON.

7.7. W przypadku zwrotów lub wymian towaru zakupionego na fakturę sprzedaży wystawiana jest korekta do tego dokumentu.


8. GWARANCJA I RĘKOJMIA

8.1. ANILON udziela gwarancji jakości dla sprzedanego towaru na okres 365 dni. Okres gwarancji liczy się od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Po upływie terminu wskazanego w niniejszym punkcie, uprawnienia z gwarancji wygasają.

8.2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Klient, na skutek wady towaru nie mógł z towaru korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.3. ANILON jako gwarant ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru wyłącznie, gdy wada powoduje niezdatność towaru do typowego, normalnego użytku oraz gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w towarze przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Klient.

8.4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, która zostanie zgłoszona do ANILON, ANILON w ramach gwarancji zobowiązany jest do naprawienia szkody, poprzez naprawę towaru. Po dwukrotnej bezskutecznej naprawie tej samej wady towaru, Klient jest uprawniony do żądania wymiany towaru na wolny od wad.

8.5. Regulację prawną w zakresie udzielonej przez ANILON gwarancji określają wyłącznie przepisy pkt 8 i pkt 9 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem przepisów od art. 577 do art. 581 Kodeksu cywilnego.

8.6. W związku z udzieleniem gwarancji jakości, ANILON wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.


9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE GWARANCJI

9.1. Klient informuje o ujawnionej wadzie towarów w sposób przewidziany w pkt. 2.6. niniejszego Regulaminu.

9.2. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.

9.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

a) przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz

b) przesłanie zakupionego towaru do ANILON, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do ANILON za pobraniem nie będą przyjmowane przez ANILON.

9.4. ANILON rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od ANILON, o czym ANILON niezwłocznie poinformuje Klienta.

9.5. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi) i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar.

9.6. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

9.7. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9 może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez ANILON.

9.7.1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ANILON dokonuje naprawy lub wymiany towaru, albo zwracana jest równowartość reklamowanego towaru, po potrąceniu ewentualnych kosztów należnych ANILON.


10. SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTA

10.1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

10.2. Wobec Konsumenta ANILON ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

10.3. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których ANILON zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował ANILON przy zawarciu umowy, a ANILON nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.

10.4. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

10.5. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem ANILON, traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. ANILON nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

10.6. ANILON odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

10.7. ANILON jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10.8. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że ANILON niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez ANILON albo ANILON nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

10.9. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez ANILON usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ANILON.

10.11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.12. ANILON zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona ANILON zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.

10.14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy ANILON zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10.15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

10.16. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt ANILON dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.


11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

11.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w SKLEPIE bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

11.2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając ANILON oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i ma charakter dobrowolny.

11.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu z dopiskiem „Wymiany i zwroty”.

11.5. Konsument zwróci ANILON towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

11.6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres ANILON wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.

11.7. ANILON w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

11.8. ANILON dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

11.8. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.


12. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

12.1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez ANILON, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

12.2. ANILON zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży z wyjątkiem, gdy następuje to na żądanie organów władzy państwowej w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.

12.3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. Klient ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy danych ANILON.

12.4. W czasie korzystania ze SKLEPU, Klient może zostać poproszony o dobrowolne podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane, mogą być niezbędne do prawidłowego działania SKLEPU.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej ANILON, tj.

z dniem 20.01.2015 r.

13.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy.

13.3. ANILON zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej ANILON.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

13.5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a ANILON będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla ANILON. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.

13.6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
_______________

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

DO:   ANILON - PPHU Ilona Koziarska
      ul. Słoneczna 5, 56-300 Milicz

 

 

Imię i nazwisko:                     ………………………………………………

 

Adres zamieszkania:               ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

Nr kontaktowy:                        ………………………………………………

Adres mailowy:                       ………………………………………………

 

           

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna nr (nr zamówienia, nr faktury) ………………………………………………………….. zawartej w dniu ………………………………

Proszę o zwrot kwoty     ,   zł  na konto:

                                

Dane do przelewu (dane właściciela konta, imię, nazwisko, adres):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Zamówiony towar:

- Zwracam wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy*

- Zwrócę za pośrednictwem ……………………………………….., w ciągu ………… od daty nadania niniejszego pisma* (niepotrzebne proszę skreślić)


…..…………………………………………………..

Data, podpis
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować ANILON - PPHU Ilona Koziarska, ul. Słoneczna 5, Sławoszowice, 56-300 Milicz, nr telefonu 71 38 40 899, adres e-mail: biuro@anilon.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego, podpisanego oświadczenia.

Dla Państwa wygody mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego ANILON, przy czym skorzystanie z zamieszczone wzoru jest całkowicie dobrowolne.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy ANILON zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ANILON), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

ANILON może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zakupioną rzecz proszę odesłać na adres: ANILON, Wymiany i zwroty, ul. Słoneczna 5, 56-300 Milicz, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.